skip to Main Content
log-in Call 02 157 9799

Terms & Conditions
เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ SMS

  1. ระบบ SMS จะทำการส่ง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานไปยัง email ของคุณ

  2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการยกเลิก One Way SMS Account ก็ต่อเมื่อข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ       ล่วงหน้า

  3. Email Address ที่ใช้ในการสมัครมีความสำคัญหากคุณลืม Password หรือ Username

  4. ทุก Account ได้รับเครดิตฟรี SMS 20 Credits สำหรับทดลองใช้บริการฟรี
      *เฉพาะบริการ SMS gate way API และ SMS OTP เท่านั้น

  5. ท่านได้ทำการยอมรับ ข้อตกลงเงื่อนไขและข้อกำหนด การให้บริการกับบริษัทในทุกๆข้อ

 

เงื่อนไขข้อตกลงยินยอมการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ MoLinkSMS ต้องส่งข้อความในเวลาที่เหมาะสม และลักษณะข้อความที่ไม่เป็นการรบกวนผู้รับข้อความ และผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง ไม่ส่งข้อความที่สื่อแสดงหรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

 

  1. ห้ามเผยแพร่ข้อความเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย

  2. ห้ามเผยแพร่ข้อความข้อความที่ก่อให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่มชนใด

  3. ห้ามเผยแพร่ข้อความทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบ กระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

  4. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

  5. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ลบหลู่เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฎหมาย

  6. ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน

  7. ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่

  8. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่ผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อ ผู้รับหรือไม่ และเป็นที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน

  9. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

  10. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่

  11. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม

  12. ห้ามเผยแพร่ข้อความถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อนหรืออุจาดแก่ผู้ฟัง

  13. ห้ามเผยแพร่ข้อความถึงเรื่องเพ้อเจ้อหลอกลวงไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย

  14. ห้ามเผยแพร่ข้อความถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุ ชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น

  15. ห้ามเผยแพร่ข้อความ ประโยค ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือผิดหลักภาษาไทย

  16. ห้ามเผยแพร่ข้อความ หยาบคายหรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้าและบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกันหรือไม่

  17. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

  18. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการส่ง SMS ในแต่ละครั้ง SMS 1 credit จำนวนตัวอักษรจะต้องไม่เกิน 160 ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียว รวมเว้นวรรคและตัวเลข หรือ 70 ตัว อักษร รวมสระ เว้นวรรค และตัวเลข สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียว

 

  1. กรณี ที่ผู้ใช้บริการส่ง SMS มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวมกัน ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่ง SMS เป็นตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมด เป็นเกณฑ์ในการคิด 1 credit เท่ากับจำนวนตัอักษร เป็นจำนวน 70 ตัวอักษร รวมสระ เว้นวรรค และตัวเลข

 

  2. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการส่ง SMS ในแต่ละครั้ง โดยมีจำนวนตัวอักษรเกินกว่า 1 credit จำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้คิดคำนวณจำนวน SMS ดังนี้

 

SMS ภาษาไทยอย่างเดียว

1 sms credit = 70 ตัว รวมสระ เว้นวรรค และตัวเลข

2 sms credits = 134 ตัว รวมสระ เว้นวรรค และตัวเลข

3 sms credits = 201 ตัว รวมสระ เว้นวรรค และตัวเลข

 

SMS ภาษาอังกฤษอย่างเดียว

1 sms credit = 160 ตัว รวมเว้นวรรค และตัวเลข

2 sms credits = 306 ตัว รวมเว้นวรรค และตัวเลข

3 sms credits = 459 ตัว รวมเว้นวรรค และตัวเลข


3. 
ในกรณีที่การคิดคำนวณปรากฏค่าเป็นเศษของจำนวน ให้คิดปัดเพิ่มขึ้นเป็นอีก 1 credit SMS ต่างหากด้วย

 

เงื่อนไขการยกเลิกการให้บริการ

MoLinkSMS ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ SMS ในกรณีต่างๆ ดังนี้ต่อไปนี้

 

  1. ถ้าหากผู้ใช้บริการไม่มีการต่ออายุการใช้งานบริการ SMS เมื่อจำนวนเครดิตคงเหลือเท่ากับ 0 (ศูนย์) เป็นระยะเวลา 3 เดือน เจ้าหน้าที่ขอลบ Username และ Password ออกจากระบบ

  2. ถ้าผู้ใช้บริการทำการส่ง SMS ผิดวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการ SMS หรืออันเป็นการขัดต่อกฎหมายใด ๆ และ ถ้าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุร้ายแรงอันอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ SMS ตาม สัญญานี้ได้โดยทันที โดย ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและหากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ใช้บริการได้กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ไม่ตัดสิทธิแก่บริษัทฯ ที่จะบอกเลิกการเป็นสมาชิกนี้ได้โดยทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบแต่อย่างใดด้วย

  3. หากความปรากฏแก่บริษัทฯ เอง หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้องเรียนมายังบริษัทฯ ถึงความไม่เหมาะสม ไม่สมควร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ของข้อความ ข้อมูล หรือรูปภาพที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านบริการ SMS บริษัทฯ จะตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียน หากมีเหตุอันสมควรเชื่อตามข้อร้องเรียนนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกในทันที

  4. ในกรณีที่มีระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องของรัฐ และ/หรือโดยองค์กรของผู้ให้บริการส่ง SMS ร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการให้บริการส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ไม่ว่าจะได้มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้ หรือที่ปรากฏในภายหลังก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ SMS ตามสัญญานี้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด

สนใจบริการติดต่อฝ่ายขายโทร