skip to Main Content
log-in Call 02 157 9799

ทำไมนักการตลาดสมัยใหม่ต้องให้ความสำคัญกับ Mobile Marketing

ผมเลือกหัวข้อนี้เป็นหัวข้อแรกใน Blog เกี่ยวกับการตลาดบนมือถือ เพราะต้องการอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่า หากองค์กรใดยังไม่มี่การใช้ Mobile Marketing เป็น ส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธด้านการตลาดภายในองค์กร องค์กรนั้นกำลังสูญเสียโอกาสในการสร้างแบรนด์และความสัมพันธ์กับลูกค้าสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง 4 เหตุผลที่นักการตลาดสมัยใหม่ต้องให้ความสำคัญกับ Mobile Marketing 1. เข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นของใช้ส่วนต้วที่ใครๆแม้แต่เด็กอนุบาลก็มี คนส่วนใหญ่พกมือถือตลอดเวา โทรศัพท์มือถือจึงกลายเป็นสื่อที่นักการตลาดสามารถใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าสื่อแบบดั้งเดิม เช่นทีวี วิทยุ สื่อกลางแจ้ง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 2. มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ทุกวันนี้การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูลหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อเข้าเครือข่ายสังคม(Social Media) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งหาก…

Continue Reading